********** در صورت خريد ناموفق***********

در صورت خريد با کارت شتاب ، چنانچه مبلغ شما از کارت کسر و سيستم بشما پيغام لغو شده توسط سيستم يا هرگونه خطاي ديگر که بشما بليط نمايش نداده باشد (( قبل از خريد مجدد از سايت ))حتما با پشتيباني    24 ساعته تماس بگيريد و از اطمينان شدن ثبت يا عدم ثبت  نام مسافر بروي شبکه هواپيمايي اطمينان حاصل فرماييد تا دچار خسارت احتمالي استرداد بليط بروي شبکه هواپيمايي نشويد


شماره پشتباني 09163000729سایر اعلانات